Одбрана на магистерска, Шпресим Ибраими

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 12.06.2018. (вторник), со почеток  во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Шпресим Ибраими дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,,Сеизмички одговор на А.Б. рамовски конструкции со исполна ѕидарија со вклучена интеракција почва – конструкција