Одбрана на магистерска, Фисник Имери

Датум

понеделник 24. јули 2000
У 15:54

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 05.04.2019. (петок), со почеток во 11.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Фисник Имери

дипл.град. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Улогата на изведувачот на работите при градењето на објекти кај мали хидроелектрани