Одбрана на магистерска, Фиданка Аџиева

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 17.02.2022 (четврток), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Фиданка Аџиева, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

Aнализа на трансформациски параметри за територијата на Скопската Котлина