Одбрана на магистерска, Убејд Јашари

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 16.06.2021 (среда), со почеток во 09.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Убејд Јашари, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Анализи на ризични локации при реализација на сервиси од катастарскиот систем