Одбрана на магистерска, Александар Касаповски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 16.06.2023. (петок) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Александар Касаповски дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Кинематичко позиционирање со дополнителна обработка кај беспилотната фотограметрија