Одбрана на магистерска, Тони Николовски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 17.06.2019. (понеделник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот  Тони Николовски

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Предности при користење на UAV технологија за определување количини на земјени маси