Одбрана на магистерски труд – Томислав Ковачовски

Датум

понеделник 28. февруари 7200
У 16:15

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 12.03.2021 (петок), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Томислав Ковачовски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Намалување на загуби при управување со градежни проекти