Одбрана на магистерска, Томе Торевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 18.06.2019. (вторник), со почеток во 14.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот  Томе Торевски

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Интегрален концепт за регистрација на инфраструктурните објекти во катастарскиот систем