Одбрана на магистерска, Теодора Тодороска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 05.10.2022. (среда) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Теодора Тодороска

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

  ,,In situ мерења и предлози за подобрување на звучната изолациона моќ на преградни ѕидови