Одбрана на магистерска, Тања Николовска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 16.06.2021 (среда), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Тања Николовска, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Проекција и дејства на правно-техничките континуитети при регулација на правата во катастарот на недвижности