Одбрана на магистерска, Стојан Митевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 24.07.2023г (понеделник), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Стојан Митевски дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

,, Анализа на методите за поврзување на надземна и подземна геодетска основа