Одбрана на магистерска, Стефан Танаскоски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 07.12.2021. (вторник) со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Стефан Танаскоски

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Oдредување на коефициентот на рефракција врз основа на двострано мерени зенитни растојанија