Одбрана на магистерска, Стефан Станковски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 09.01.2020. (четврток), со почеток во 12.00 часот во училница бр.2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Стефан Станковски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Моделирање, идентификација на конструкција и динамичка анализа на камбанарија на Соборен храм Св.Климент Охридски – Скопје