Одбрана на магистерска, Стефан Боцев

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 30.11.2022. (среда) со почеток во 13.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Стефан Боцев дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,,Анализа на технологија и методи на градба на гредни армиранобетонски мостови