Одбрана на магистерска, Стефанија Ивановска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 19.07.2023. (среда) со почеток во 10.00 часот во училница бр.2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Стефанија Ивановска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Интегрален пристап за анализа на ризици од појави на дробински нанос кај поројни текови