Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Филип Петровски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 10.04.2020 (петок), со почеток во 12.00 часот , кандидатот Филип Петровски дипл.геод.инж јавно ќе ја брани магистерската работа со користење на средствата за електронска комуникација под наслов:

 

 

Споредбена анализа на пресметани базни вектори со комерцијални платформи за сателитско позиционирање