Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Сашо Мојсовски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 19.05.2020 (вторник), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Сашо Мојсовски, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Споредба на постапките за воведување на масовна проценка н анедвижностите во Република Северна Македонија и некои европски земји