Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Моника Латкоска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 22.04.2020 (среда), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Моника Латкоска, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

„ Компаративна анализа на интернационалните метадата стандарди и нивното значење во рамките на инфраструктурата на просторни податоци