Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Ангелко Стојановски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 17.07.2020 (петок), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Ангелко Стојановски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
„ Анализа на биаксијално товарени спрегнати столбови преку дијаграми на интеракција според Еврокод 4”