Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Костадин Невенов

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 13.07.2020 (понеделник), со почеток во 13.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Костадин Невенов, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Анализа на параметрите за трансформација од државниот во европскиот геодетски датум