Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Ангел Ајкоски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 14.07.2020 (вторник), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Ангел Ајкоски, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Анализа на параметрите за трансформација на координати од државниот геодетски датум на Европскиот терестрички референтен систем – ETRS 89”