Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Љубица Богдановска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 16.04.2020 (четврток), со почеток во 13.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Љубица Богдановска, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА UAV СИСТЕМИТЕ ЗА АКВИЗИЦИЈА НА ПРОСТОРНИ ПОДАТОЦИ