Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Ана Дукоска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 13.07.2020 (понеделник) со почеток во 11.30 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Ана Дукоска, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Идентификација и корекција на тополошки грешки кај просторните податоци