Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Илија Танаскоски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 10.07.2020 (петок), со почеток во 11.30 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Илија Танаскоски, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Влијание на влезните променливи при процесирањето на облакот со точки врз квалитетот на дигитален теренски модел