Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Александра Митровска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 07.07.2020 (вторник), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Александра Митровска, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Примена на рециклиран текстилен отпат за подобрување на акустични параметри