Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Кристина Гаврилоска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 26.05.2020 (вторник), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Кристина Гаврилоска, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Глобално геодетско позиционирање со системот CHCX91+”