Одбрана на магистерска, Симона Костеска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 14.09.2023. (четврток) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Симона Костеска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Анализа на конструктивни врски за армиранобетонски монтажни елементи според Еврокодови”