Одбрана на магистерска, Симе Мацески

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 11.05.2022 (среда), со почеток во 13.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Симе Мацески, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,,  Класифицирани пристапи за утврдување вредност на недвижност за земјиште како наменска искористеност