Одбрана на магистерска, Симе Анастасиески

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’
ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ
На ден 10.01.2022 (понеделник), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства
за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,
кандидатот Симе Анастасиески, дипл.инж.геот.
јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов :

„Емпириски методи за проценка на ризици при изведба на пристапни патишта “