Одбрана на магистерска, Сашка Вељанова

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 08.11.2019. (петок), со почеток во 12.00 часот во Салата број 2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Сашка Вељанова

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Концепт на проект за геодетски работи при реконструкција на инфраструктурни објекти