Одбрана на магистерска, Сашка Велковска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 12.02.2019. (вторник), со почеток во 14.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Сашка Велковска дипл.геот.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Корелации помеѓу  резултати од теренски и лабораториски геотехнички испитувања на хидројаловишен песок