Одбрана на магистерска, Сандра Аџиева

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 30.11.2021 (вторник), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Сандра Аџиева, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕРМАНЕНТНАТА СТАНИЦА СКГФ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПАРАМЕТРИ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА“