Одбрана на магистерска, Раде Цековски

Датум

петок 19. мај 1600
У 16:33

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

СООПШТЕНИЕ

На ден 05.10.2021 (вторник), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Раде Цековски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов :

 


,, Мерки за санација на долен строј кај железничка пруга