Одбрана на магистерска, Петар Георгиев

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 07.10.2022. (петок) со почеток во 10.00 часот во Училница бр.77  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Петар Георгиев

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

  ,,Симулационен модел за анализа на едно-акумулационен хидросистем