Одбрана на магистерска, Оливер Митевскив

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 19.09.2023. (вторник) со почеток во 12.30 часот во училница бр.2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Оливер Митевски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Влијание на континуирањето на гредни претходно напрегнати носачи кај мостови со различен пресек”