Одбрана на магистерска, Наташа Најдовска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

Соопштение

                                                                                                     

На ден 19.6.2018 г. (вторник), со почеток  во 11.00 часот во Салата  за состаноци  при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Наташа Најдовска, дипл. град. инж.  јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

АНАЛИЗА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ВАРОВНИЧКАТА ПРАШИНА ВРЗ МОДУЛОТ НА ЕЛАСТИЧНОСТ НА САМОВГРАДЛИВИОТ БЕТОН