Одбрана на магистерска, Наталија Станковска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 28.02.2022 (понеделник), со почеток во 10.30 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Наталија Станковска, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

Утврдување на стабилност на вредност со примена на пристапи за масовна и поединечна процена