Одбрана на магистерска, Моника Стојановска

Датум

понеделник 19. мај 9000
У 15:58

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

  СООПШТЕНИЕ

 

На ден 22.05.2019. (среда), со почеток во 15.30 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Моника Стојановска

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Геомаркетингот како современ потик за проценка на вредноста на недвижностите во процесите на урбаните комасации