Одбрана на магистерска, Маја Гошева

Датум

понеделник 24. јули 9200
У 16:23

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 11.06.2021. (петок), со почеток во 11.00 часот во училница бр.77 при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Маја Гошева

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

Експериментална и нумеричка анализа на однесувањето на незајакната и зајакната ѕидарија со малтер за префугирање и полипропиленска лента.