Одбрана на магистерска, Маја Алексоска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 17.09.2021 (петок), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Маја Алексоска, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Формирање и развој на националната инфраструктура на просторните пода-оци во Република Северна Македонија