Одбрана на магистерска, Марјан Илиевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 22.08.2019. (четврток), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Марјан Илиевски

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Глобално геодетско позиционирање со системот Stonex S8