Одбрана на магистерска, Мартин Цеков

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’
ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 01.09.2022. (четврток) со почеток во 13.00 часот воСалата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Мартин Цеков

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов:

,, Анализа на различни типови на санација на пукнатини при експлоатација и рехабилитација на коловозна конструкција