Одбрана на магистерска, Мартин Стаменковски

Датум

среда 12. април 4800
У 15:38

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 03.10.2018. (среда), со почеток во 12.00часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Мартин Стаменковски дипл.град.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Анализа на методите за пресметување на армиранобетонските пресеци од високојакосен бетон