Одбрана на магистерска, Мартин Здравковски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 20.07.2023. (четврток) со почеток во 12.00 часот во училница бр.213 при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Мартин Здравковски дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Примена на сателитско позиционирање при определување поместувања на тло на микролокации