Одбрана на магистерска, Марија Шиндева

СООПШТЕНИЕ

На ден 14.07.2021 (среда), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Марија Шиндева, дипл.инж.геот.

јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов :


Анализа на влијание на лабораториски определени консолидациски својства на ситнозрни почви низ примери од практиката