Одбрана на магистерска, Марија Манева

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 16.06.2021 (среда), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Марија Манева, дипл.инж.геолог.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Геотехничко моделирање на наоѓалиштата на јаглен со примена на современи компјутерски техники