Одбрана на магистерска, Маријан Штрков

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 22.12.2023. (петок) со почеток во 12.00 часот во училница бр. 2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Маријан Штрков дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Анализа на фактори кои влијаат врз трајноста на армиранобетонските мостови”