Одбрана на магистерска, Марина Кордоска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 02.11.2021. (вторник) со почеток во 12.00 часот во Училница бр.77 при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Марина Кордоска

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Анализа на односот на проектните сили за различни класи на дуктилност според Еврокод 8 и сеизмичкиот капацитет на армиранобетонски рамовски конструкции проектирани според националните прописи од 1981