Одбрана на магистерска, Лиде Дабеска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 30.12.2021 (четврток), со почеток во 14.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Лиде Дабеска, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

Развој и промени на системот за експропријација на недвижен имот во Република Северна Македонија