Одбрана на магистерска, Кристијан Станковски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 11.05.2022 (среда), со почеток во 14.30 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Кристијан Станковски, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,,   Улога на катастарскиот систем во администрирање на недвижности во постапка на извршување на ризични кредитни пласмани